Logowanie

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, kliknij tutaj.

Jeśli nie pamiętasz hasła, kliknij tutaj.

Zegarek
O TOWARZYSTWIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI OBRZYCKIEJ
KalendariumDziałaczeStatut

Kalendarium Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Obrzyckiej


wiezaTowarzystwo Przyjaciół Ziemi Obrzyckiej powstało w październiku 2001 roku z inicjatywy grupy 15 osób, będących członkami-założycielami stowarzyszenia. Po opracowaniu statutu oraz przygotowaniu innych dokumentów komitet założycielski złożył w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zarejestrowanie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Obrzyckiej. Sąd na posiedzeniu w dn. 2.01. 2002 r. wydał w tej sprawie pozytywne postanowienie i 10.01. 2002 r. wpisu takiego dokonano w pozycji nr 0000076145.


Lista członków-założycieli Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Obrzyckiej:

Leonarda Ciesielczyk
Maria Gendera
Zbigniew Grupa
Roman Kaczmarek
Grażyna Król-Węglorz
Marian Kwiatkowski
Jacek Legeżyński
Elżbieta Malinowska
Maciej Malinowski
Marek Musiał
Iwona Myszkowska
Ryszard Paech
Marek Rybski
Marian Spychała
Zbigniew Wleklak

Od tej chwili mogliśmy oficjalnie działać. Inicjatorów, którzy wywodzą się z różnych grup społecznych i zawodowych łączy troska o rozwój obrzyckiej ziemi oraz potrzeba społecznego działania. Powstała silna, prężna organizacja społeczna, dzięki której staliśmy się współgospodarzami tej ziemi, a co za tym idzie, uzyskaliśmy prawo uczestniczenia, komentowania i współtworzenia naszej rzeczywistości.


29 stycznia 2002
Odbyło się pierwsze Walne Zebranie TPZO. Obecni byli wszyscy członkowie-założyciele. Dokonano wyboru Zarządu w składzie:

- Jacek Legeżyński - prezes
- Ryszard Paech - wiceprezes
- Marek Rybski - sekretarz
- Iwona Myszkowska - skarbnik
- Marek Musiał - członek Zarządu
- Leonarda Ciesielczyk - członek Zarządu
- Zbigniew Grupa - członek Zarządu


Jaki był cel powołania TPZO, jakie są jego zadania?
Najprościej byłoby odpowiedzieć, że to wszystko zapisane jest w statucie naszej organizacji. Można też w punktach wymienić główne kierunki działania:

- prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
- wspierania inicjatyw gospodarczych,
- promowania ziemi obrzyckiej,
- upowszechniania wiedzy o historii regionu,
- pielęgnowania miejscowych tradycji i obyczajów,
- kształtowania opinii publicznej w żywotnych sprawach mieszkańców,
- organizowania lokalnego życia społecznego we wszystkich przejawach,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Ale istota tego stowarzyszenia polega przede wszystkim na tym, że jest ono "otwarte". Każdy, kto ma ochotę pracować twórczo w jakiejkolwiek formie, znajdzie u nas swoje miejsce, uzyska wszelką możliwą pomoc i poparcie. Swoim patronatem Towarzystwo obejmie orkiestrę i chór, działać będą koła turystyczne, historyczne, sportowe, ukazywać się będzie gazeta w pełni redagowana przez naszych kolegów. Będziemy zbierać i opracowywać, również przy pomocy mieszkańców, dokumenty, fotografie, mapy i wszystko, co świadczy o przeszłości ziemi obrzyckiej. Będziemy organizować wystawy i odczyty. Chcemy współpracować z innymi organizacjami w Obrzycku, realizować wspólne przedsięwzięcia a z czasem udostępniać łamy naszej gazety.


27 maja 2002
Sąd Okręgowy w Poznaniu zarejestrował "Zeszyty Obrzyckie" - pismo Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Obrzyckiej

14 czerwca 2002 roku o godz. 18.00 odbyło się walne zgromadzenie członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Obrzyckiej. W sali obrzyckiego ratusza zebrało się dwudziestu naszych członków oraz zaproszeni goście. Rozpoczął zebranie gość z Poznania, pan Jarosław Łuczak kustosz Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, pogadanką o działalności stowarzyszeniowej Wielkopolan w okresie międzywojennym. W dalszej części wybrano przewodniczących: komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oraz ustalono wysokość składek. Będziemy płacić 3 zł miesięcznie, z tym, że rencistom i emerytom zmniejszyliśmy wysokość składek o 50 %. Jednocześnie uczniów i studentów zwolniliśmy z opłat. Po wyczerpaniu porządku obrad zabrał głos wicestarosta Paweł Mordal, który omówił trasy turystyczne przebiegające przez Obrzycko i okolice. Na zakończenie pan Turostowski zaprosił TPZO do stałej współpracy ze związkiem kombatantów.

Towarzystwo przy współpracy pana Stanisława Rakowskiego opracowało i przygotowało wystawę historyczną pt. „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. Wystawa ta odbyła się w dniach od 21 do 28 kwietnia oraz w dniach: 3 maja i 5 maja 2002 roku.

W noc Świętojańską Towarzystwo spotkało się w„olszynkach” nad Wartą, puszczano wianki, śpiewano przy gitarze, w rozmowach poruszano wszystkie tematy.

We wrześniu i w pażdzierniku 2002 r. odbył się konkurs fotograficzny pt. „Piękno Ziemi Obrzyckiej”. Do konkursu swoje prace zgłosiło 11 uczestników. Ilość fotografii, ich bogactwo tematyczne okazały się imponujące. Jury w składzie: Urszula Komin, Anna Nowak, Ryszard Paech, ks.Jacek Toś nagrodziło równorzędną nagrodą główną:
Elżbietę Bednarek – za profesjonalizm, różnorodność tematyczną, szerokie spojrzenie na piękno ziemi obrzyckiej ,
Macieja Jóźwiaka – za nietypowe spojrzenie na Obrzycko, baśniowość w ujęciach,
Marcina Kaczmarka – za profesjonalizm, umiejętne operowanie światłem,
Przemysława Króla – za cierpliwość i wnikliwość w obserwowaniu przyrody i interesujące tego efekty ,
Dorotę Paech – za ukazanie piękna naszych rzek,umiejętność uchwycenia życia w przyrodzie, zacięcie reporterskie ,
Michała Paech – za ukazanie architektury, śladów historii we współczesnym Obrzycku,
Bartosza Rybskiego – za pełne wykorzystanie możliwości, które daje barwna fotografia.

Pozostali uczestnicy konkursu, tj. Joanna Grupa, Marta Grupa, Ewa Ciesielczyk i Tomasz Rybski otrzymali wyróżnienia za umiejętność dostrzeżenia piękna krajobrazu wraz z życzeniami rozwijania talentu.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Obrzyckiej wraz z Dyrekcją Zespołu Szkół w Obrzycku zorganizowało dla młodzieży szkolenie w zakresie sztuki dziennikarskiej. Zajęcia odbyły się 16 listopada, poprowadzili je dwaj doświadczeni dziennikarze, a jednocześnie nauczyciele tego zawodu w poznańskich uczelniach wyższych, Andrzej Niczyperowicz i Andrzej Matysiak.

W październiku 2002 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Obrzyckiej zorganizowało II Wystawę p.n. "Piękno i tragizm ziemi obrzyckiej". Otwarcie wystawy miało wyjątkowo okazałą oprawę, a to za sprawą wcześniejszego koncertu w kościele. Po mszy zainteresowani mieszkańcy mogli wysłuchać - w wykonaniu naszej orkiestry dętej - kilku utworów, m.in. Gaude Mater Polonia, Jak długo na Wawelu, Rotę. Wystawa Piękno i tragizm ziemi obrzyckiej składała się z trzech autonomicznych części. Część historyczna to bardzo ciekawy zapis zdarzeń w Obrzycku w okresie wojny. Autorem tej kroniki jest Jerzy Perz, nauczyciel, a także dyrektor (od 1945 roku) szkoły podstawowej. Jego wspomnienia ilustrują zdjęcia z kolekcji Stanisława Rakowskiego przedstawiające Obrzycko okresu wojny, a także zdjęcia portretowe obrzyczan - uczestników II wojny światowej. Druga część wystawy to współczesne fotografie tematycznie związane z ziemią obrzycką, plon wspomnianego już konkursu fotograficznego.
Trzecią część wystawy wypełniały grafiki księdza Jacka Tosia.

Dnia 10 listopada 2002 roku w salce parafialnej odbyła się Wieczornica z okazji Dnia Niepodległości, zorganizowana przez Akcję Katolicką. W spotkaniu także wzięli udział członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Obrzyckiej. Wysłuchano prelekcji o patriotyzmie. Wyśpiewano wiele pieśni patriotycznych. W spotkaniu udział wzięło 20 osób. W śpiewie towarzyszył nam Ks. Proboszcz Józef Mikołajczak.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Obrzyckiej "dorobiło się" własnej strony internetowej www.tpzo.e9.pl. Nakładem ogromnej pracy, czasu poświęconego we dnie i w nocy udało się zrealizować pomysł, który w głowach co śmielszych „komputerowców” w naszych szeregach zrodził się już dawno. Specjalne podziękowania i słowa podziwu należą się naszemu Redaktorowi Naczelnemu, Ryszardowi Paechowi i młodemu a zdolnemu członkowi jego rodziny, studentowi Politechniki Poznańskiej i informatykowi, Cezaremu Mudynie. Bez ich pracy ta strona nie mogłaby powstać.

Styczeń 2003
Powstała sekcja kolarska przy TPZO. Kirownikiem został R. Paech, a trenerem i dyr. Sportowym R. Kaczmarek.

Marzec 2003
Rada Miasta uchwaliła budżet na 2004 rok, przyznając dotację dla Towarzystwa w wysokości 3000,00 zł. Pieniądze mają być przeznaczone na działalność statutową TPZO oraz rozwój kolarstwa w mieście.

Kwiecień 2003
Spotkanie integracyjne stowarzyszeń kulturalnych z Powiatu Szamotulskiego w Ostrorogu. Okazja do poznania dorobku sąsiadów, a także miła zabawa sportowa.

Maj 2003
Wystawa fotograficzna "Obrzyczan portret własny" w salce parafialnej. Trzecia wystawa serii przedstawiająca życie mieszkańców Obrzycka wczoraj i dziś. Wystawę podzieliliśmy na kilka rozdziałów: organizacje społeczne, przedstawienia teatralne, życie muzyczne, rzemiosło, oświata, sport, wycieczki, życie uchwycone na gorąco, portrety rodzinne. . Razem z mieszkańcami w przyszłości chcemy podjąć się trudu zrealizowania II części, która pełniej oddawałaby życie kilku pokoleń w XX wieku na Ziemi Obrzyckiej. Zachęcamy Państwa do przekazywania swoich uwag , może warto jeszcze raz przejrzeć stare albumy i pokazać je innym.
W tym miejscu chciałbym już serdecznie podziękować wszystkim, którzy udostępnili nam swoje zdjęcia. Dziękujemy i serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy.

Maj2003
Obchody 30 rocznicy powstania Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej oraz otwarcie wystawy „ Wronki w obiektywie trzech pokoleń”. Delegacja z naszego Towarzystwa Z. Grupa i R. Paech.

Maj 2003
Ogólnopolskie wyścigi kolarskie o Puchar Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta. Pogoda fatalna, uczestniczyło 102 kolarzy z 21 klubów z całej Polski.

Maj 2003
Wyścigi kolarskie dla dzieci i młodzieży miasta i gminy Obrzycko. Uczestniczyło 114 zawodników przy wspaniałej pogodzie.

10.01.2009
Liczba członków zwiększyła się do 32 osób. Powołano nowe władze statutowe.